Polityka prywatności stanowi integralną cześć ogólnych warunków. Zgodnie z prawem belgijskim wszystkie inicjatywy myCarPlatform.com wiążące się z polityką prywatności są zgłaszane do komisji prywatności. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z 8 grudnia 1992 r. o ochronie sfery prywatnej w trakcie przetwarzania danych osobowych (zmienionej ustawą z 11 marca 2003 r., zgodnie z wytycznymi z 12 lipca 2002 r.).

Uczestnicy strony internetowej wyrażają zgodę na przetwarzanie danych przekazanych przez nich dla myCarPlatform.com. Uczestnik może w każdym czasie zapoznać się z polityką prywatności na stronach internetowych zarządzanych przez myCarPlatform.com.

W żadnym wypadku myCarPlatform.com nie sprzeda Państwa danych osobowych osobom trzecim. Oferenci myCarPlatform.com otrzymują tylko takie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy.

myCarPlatform.com podjęło z wszystkimi oferentami ustalenia dotyczące udostępnienia informacji o zakupach dokonanych przez uczestników na podstawie umów zawartych za pośrednictwem myCarPlatform.com, zgodnie z ustawą o agencjach handlowych z 2 kwietnia 2014 r. W ten sposób myCarPlatform.com otrzymuje dane operacyjne o dokonanych transakcjach.

Więcej informacji na temat polityki prywatności w Belgii na stronie: http://www.privacycommission.be

Prawo wglądu i wprowadzania zmian

Każdy uczestnik ma prawo wglądu i wprowadzania zmian własnych danych przechowywanych przez myCarPlatform.com. Uczestnik ma też oczywiście prawo aktualizacji lub usuwania swoich danych. Może to zrobić za pośrednictwem loginu użytkownika, jeśli został aktywowany lub składając wniosek pocztą elektroniczną. Akceptuje się jedynie wiadomości przesłane z adresów poczty elektronicznej zapisanych w myCarPlatform.com. Z prawa wglądu i wprowadzania zmian można skorzystać również za pośrednictwem zwykłe poczty, akceptowane będą jednak tylko wnioski, do których dołączą Państwo kopię swojego dowodu osobistego. Adres pocztowy znajdą Państwo w danych kontaktowych.

 

Przetwarzanie danych w Inicjatywach

Cel przetwarzania danych

myCarPlatform.com udostępnia uczestnikowi w jego osobistym profilu różne narzędzia obliczeniowe, z których uczestnik może dowolnie korzystać. Narzędzia te oferują uczestnikowi pewną liczbę wglądów w przebieg kosztów związanych z jego samochodem, przewidują też przyszłe wydatki i pokazują odnowienia umów. Uczestnicy sami odpowiadają za prawidłowość danych wprowadzanych do narzędzi obliczeniowych. myCarPlatform.com przekazuje uczestnikowi sugestie na podstawie wyników uzyskanych z narzędzi obliczeniowych. Uczestnik może dowolnie korzystać z tych sugestii.

Uczestnicy, którzy dokonali zakupów za pośrednictwem myCarPlatform.com znajdą te zakupy i usługi związane z ich pojazdem automatycznie w swoim osobistym profilu. myCarPlatform.com nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędne przedstawienie szacowanych kosztów.

Cel przetwarzania danych inicjatyw oferentów

Celem przetwarzania danych jest przedstawianie uczestnikowi skrojonej na miarę jego potrzeb oferty dotyczącej inicjatyw podjętych przez myCarPlatform.com. Dane osobowe wprowadzone przez uczestnika są potrzebne do przedstawienia uczestnikowi oferty dostawcy. Poza zautomatyzowanym przetwarzaniem przez myCarPlatform.com do wybranych dostawców wysyłane są też dane osobowe wymagane do zawarcia transakcji.

Dane uczestników dotyczące zakupu i zużycia, przesłane przez dostawców, myCarPlatform.com wykorzystuje do uzupełnienia Państwa osobistego profilu pojazdu. A także do obliczenia Państwa ewentualnych bonusów. Ponadto dane te wykorzystuje się w raportach przeglądowych i porównawczych, ale tylko po ich agregacji i anonimizacji (usunięcie danych identyfikujących osobę i jej pojazd).

Państwa dane osobowe

Korzystając z naszej strony internetowej zauważą Państwo, że nigdy nie prosimy o niepotrzebne dane osobowe, gdy korzystają Państwo z modułów darmowych. Państwa adres e-mailowy, nazwisko i imię wystarczą w zupełności do skontaktowania się z Państwem. Dla Państwa wygody zapisujemy je w naszej bazie danych, by oszczędzić Państwu ponownego wprowadzania przy innym przetargu. Dane te są objęte maksymalną ochroną i nie są przekazywane dostawcom, gdy trwają jeszcze procedury negocjacyjne.

Przedstawienie oferty i zawarcie umowy

Czasem prosimy o Państwa adres w celu obliczenia, którzy z najkorzystniejszych dla Państwa oferentów znajdują się w Pańskiej okolicy. Dane te są ponadto istotne przy zawieraniu umowy.

Wypłata bonusu ilościowego

Jeżeli kwalifikują się Państwo poprzez program oszczędnościowy myCarPlatform.com do wypłaty bonusu ilościowego, muszą Państwo wprowadzić numer swojego rachunku.

Informacje o Państwa pojeździe

W profilu pojazdu mogą Państwo załadować inne dane dotyczące Państwa pojazdu. Dane te wykorzystuje się do porównania kosztów Państwa z kosztami innych uczestników o podobnym profilu. Dane porównawcze uzyskuje się na podstawie agregacji zanonimizowanych danych; koszty Państwa pojazdu podawane są z wyłączeniem identyfikacji pojazdu.

Dane zanonimizowane: agregacja danych

Istotne dane pojazdów wszystkich uczestników poddaje się anonimizacji (oddzieleniu od danych osobowych jak przedstawiono powyżej) i oblicza wszelkie wskaźniki kosztów. Zagregowane wskaźniki umożliwiają Państwu porównanie Państwa kosztów osobistych ze wskaźnikami całej grupy uczestników oraz porównanie do grupy uczestników o podobnych właściwościach. Na tej podstawie mogą Państwo kontynuować analizę potencjału oszczędności. Dane te można też wykorzystać w ogólnych zestawieniach i raportach prasowych publikowanych przez myCarPlatform.com. Raporty te nie dają żadnych możliwości dotarcia do danych użytkowników indywidualnych.

Przechowywanie danych

myCarPlatform.com korzysta z serwerów znajdujących się w UE i dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych.

Zmiany

myCarPlatform.com zastrzega sobie prawo zmiany ogólnych warunków. Prosimy regularnie sprawdzać treść ogólnych warunków.

Stosowanie Google Analytics i Cookies

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, serwisu analizy sieci proponowanego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics stosuje cookies pomagające przeanalizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników. Informacje wygenerowane przez cookie, dotyczące Państwa korzystania ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) są przenoszone przez Google na serwery w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google korzysta z tych informacji, by być na bieżąco ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej, sporządzać dla administratorów stron internetowych raporty aktywności internetowej i zaproponować inne usługi dotyczące aktywności na stronie internetowej i korzystania z internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli zostanie zobowiązany ustawowo lub gdy osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google nie połączy Państwa adresu IP z innymi danymi, którymi dysponuje. Mogą Państwo odrzucić cookies wybierając odpowiednie odnośne ustawienia w swojej przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku być może nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich możliwości tej strony internetowej. Poprzez fakt korzystania z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google informacji w sposób i w celach opisanych powyżej.