Zakres zastosowania

Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie do stron internetowych i inicjatyw podlegających myCarPlatform.com, według prawa belgijskiego, ponieważ myCarPlatform.com jest spółką belgijską. Listę inicjatyw i stron internetowych znajdą Państwo na: www.myCarPlatform.com .

myCarPlatform.com Belgium

myCarPlatform.com jest belgijską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem jest umożliwienie swoim uczestnikom lepszego wglądu w koszty pojazdu i związane z nim wydatki i usługi. Na podstawie tego wglądu uczestnik jest zapraszany do redukcji swoich kosztów. Może to zrobić w prosty sposób korzystając z podanych wskazówek lub wchodząc w oferty. W ten sposób myCarPlatform.com współpracuje z Państwem w celu lepszego dopasowania popytu i podaży wszelkich produktów i usług związanych z samochodami. myCarPlatform.com zarządza następującymi inicjatywami europejskimi:

Opony: myCarPlatform.com zbiera klientów indywidualnych w dużą grupę i na tej podstawie negocjuje warunki z największymi dystrybutorami opon w Europie. Dzięki temu indywidualni użytkownicy mogą razem kupować opony po cenach stosowanych dla właścicieli dużych flot i firm leasingowych. Użytkownik indywidualny zapisuje się niewiążąco do grupy zakupu opon. Po negocjacjach prowadzonych przez handlowców z myCarPlatform.com użytkownik indywidualny może zdecydować, czy chce skorzystać z oferty. Opony mogą być dostarczone do klienta lub pod inny adres, a także do warsztatu partnerskiego wybranego dostawcy opon.

Działalność myCarPlatform.com jest ukierunkowana zarówno na przedsiębiorstwa jak i na właścicieli samochodów – osoby fizyczne. myCarPlatform.com zastrzega sobie prawo rozszerzenia w przyszłości zarówno swoich grup docelowych jak i grup produktów poprzez nowe inicjatywy dla grup istniejących i nowych. Jeśli mają Państwo pytania, mogą się Państwo skontaktować z info@myCarPlatform.com lub skorzystać z formularza kontaktowego.

Uczestnik

Każda osoba prawna, jak i osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która powierzy myCarPlatform.com swoje dane osobowe, jest dodawana do listy uczestników i traktowana jak uczestnik. Zastosowanie ma przy tym polityka prywatności. Jeżeli zapiszą się Państwo na oferty znajdujące się na myCarPlatform.com, upoważniają Państwo naszych handlowców do wyszukania w Państwa imieniu najlepszej oferty.

Oferenci / dostawcy

Osoby prawne, które po zapytaniu ze strony myCarPlatform.com przedstawią ofertę dla odnośnej inicjatywy, która jest akceptowana przez myCarPlatform.com. myCarPlatform.com występuje jako agent handlowy w celu realizacji sprzedaży opon.

Własność intelektualna

Zawartość stron internetowych oraz stosowane metody są własnością intelektualną myCarPlatform.com.

Metoda

W zależności od oferowanego produktu, handlowcy myCarPlatform.com wybierają najlepszą metodę w celu uzyskania dla uczestników najkorzystniejszych ofert. Dla określonych produktów wybiera się, na podstawie ceny i kryteriów jakości, czasem tylko jednego, czasem wielu dostawców, a uczestnik może dokonać spośród nich dowolnego wyboru. Dla innych produktów ogłasza się przetargi, na które uczestnicy mogą się zapisać w określonym czasie. myCarPlatform.com przedstawia danej grupie uczestników optymalnego dostawcę. myCarPlatform.com stawia się zawsze w pozycji klienta, broniąc maksymalnie jego interesów. Ponieważ pracujemy tylko z ograniczoną liczbą dostawców dla każdej kategorii, również dla dostawców korzystna jest możliwość uzyskania gwarantowanych ilości.

Zlecenie przetargowe – bez zobowiązania do zakupu

W inicjatywach na podstawie przetargu ogłoszonego przez myCarPlatform.com uczestnik zleca myCarPlatform.com i jej pracownikom wynegocjowanie oferty u różnych dostawców. Uczestnik nie zobowiązuje się do przyjęcia oferty. Oczywiście wszystkim uczestnikom opłaca się to rzeczywiście uczynić, gdy zaangażowali się już w przejście z określonej obniżki cen na zaproponowanego dostawcę. myCarPlatform.com doskonale rozumie, że nie chcą Państwo nic zmieniać, jeżeli zaproponowana oferta nie jest korzystniejsza od tego, co płacą Państwo dziś.

Obowiązki uczestników

Każdy uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia list pytań i wpisania danych osobowych zgodnie z prawdą. myCarPlatform.com zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestników podających nieprawdziwe dane z wszystkich bieżących i przyszłych inicjatyw. Uczestnik zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną. Udział w przetargach wymaga podania prawdziwych informacji. Może się zdarzyć, że myCarPlatform.com przeprowadzi wyrywkową kontrolę prawidłowości danych (przykład: Państwa obecne stawka ubezpieczeniowa). Jako uczestnik wyrażają Państwo na to zgodę, zakłada się też, że przekażą Państwo te informacje, gdy zostaną o to poproszeni.

Rabaty bezpośrednie

Jeżeli korzystają Państwo z modułów obliczeniowych dla różnych produktów, na podstawie wprowadzonych przez Państwa danych wyliczany jest potencjał oszczędności. To kombinacja bezpośrednich rabatów i obniżek cen, które mogą Państwo otrzymać korzystając z naszych ofert składanych na Państwa zakupy. Szacunki te są prowadzone w możliwie jak największej zgodności z rzeczywistością. Nigdy nie są dokładne, są orientacyjne. Nie stanowią żadnego zobowiązania ze strony myCarPlatform.com.

Ograniczenie odpowiedzialności

Strony internetowe zawierają dane pobrane z domeny publicznej. myCarPlatform.com. dokłada starań, by przedstawione dane były prawidłowe. Gdyby stwierdzili Państwo nieprawidłowości w przedstawionych danych, prosimy o kontakt pod info@myCarPlatform.com z podaniem odnośnej inicjatywy, a pracownicy myCarPlatform.com zadbają o usunięcie tych nieprawidłowości. myCarPlatform.com nie odpowiada za ewentualne szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogłyby wystąpić w związku z informacjami przedstawionymi na jej stronach. Każdy z uczestników ponosi ostateczną odpowiedzialność za utrzymanie, opony i wszelkie inne czynności konieczne do zachowania odpowiedniego stanu samochodu i spełnienia przepisów ustawowych (np. ubezpieczenie, przegląd techniczny) związanych z posiadaniem samochodu. myCarPlatform.com może jedynie sugerować uczestnikowi podjęcie odpowiednich działań, na podstawie informacji przekazanych przez uczestnika w udostępnionych narzędziach obliczeniowych. myCarPlatform.com nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia, przerwy i błędy w pracy sieci. Tymczasowa przerwa w działaniu stron internetowych nie stanowi podstawy do żądania jakiegokolwiek  odszkodowania lub innej finansowej rekompensaty. myCarPlatform.com zastrzega sobie prawo ograniczenia ofert przedstawianych w swoich inicjatywach na podstawie własnych kryteriów stosowanych przez myCarPlatform.com.