Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de websites en initiatieven onder het beheer van myCarPlatform.com, en beperken zich tot het grondgebied van België. De lijst met initiatieven en webpagina’s vindt u hier: www.myCarPlatform.com .

myCarPlatform.com Belgium

myCarPlatform.com is een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die als doelstelling heeft haar deelnemers een beter inzicht te laten verwerven in de kostprijs van auto en de daarmee gepaard gaande kosten en diensten. Op basis van dit inzicht wordt de deelnemer op eenvoudige wijze uitgenodigd tot het reduceren van zijn of haar kosten. Dit kan door het opvolgen van de gegeven tips en door in te gaan op de aanbiedingen. Zo slaagt myCarPlatform.com er samen met u in om vraag en aanbod van allerlei autogerelateerde producten en diensten beter op mekaar af te stemmen. Volgende initiatieven worden beheerd door myCarPlatform.com:

Brandstofcontracten : de aankopers van myCarPlatform.com hebben een beperkt aantal brandstofleveranciers voor u uitgekozen die uitblinken in de markt wat betreft de prijs en kwaliteit. Door slechts een beperkt aantal leveranciers voor te stellen, worden zeer vlug schaalvoordelen bereikt die leiden tot extra voordelen. De prijszetting van brandstoffen in combinatie met brandstofkaarten zit nogal complex in mekaar: vaak krijgt u een korting op de officiële prijs, en kan het zijn dat de korting de aan de pomp aangeboden wordt hoger is. Ook worden allerhande kosten aangerekend voor het gebruik van de kaart. Bij onze aanbieders is dit niet het geval, en geniet u steeds de beste korting en betaalt u niets extra. Voor brandstofcontracten treedt myCarPlatform.com op als agent.

Verzekeringen : myCarPlatform.com handelt als klantenaanbrenger, niet als sub-agent of agent van een verzekeraar, en ook niet als makelaar. myCarPlatform.com brengt u in contact met haar verzekeringspartner advieskantoor Insuream die u een autoverzekeringsvoorstel zal doen. Advieskantoor Insuream werkt onder het FSMA nummer 114747CA als exclusieve agent voor de groep P&V Verzekeringen. Een partnership gebaseerd op dezelfde waarden. P&V Verzekeringen is al meer dan 100 jaar een Belgische verzekeraar. De basisidee bij de oprichting van P&V in 1907 was solidariteit met de verzekerden en de samenleving. Die drijfveer is vandaag nog altijd dezelfde. Zoveel mogelijk mensen een eerlijke bescherming bieden, en dat tegen de beste voorwaarden. De winst herinvesteren ze hoofdzakelijk in de eigen verzekeringsmaatschappijen. Zo blijven de financiële solidariteit (een waarborg voor de verzekerden) en de product- en servicekwaliteit gegarandeerd.

Banden : myCarPlatform.com groepeert individuele klanten tot een grote groep en gaat zo condities onderhandelen met de grootste bandendistributeurs van Europa. Zo kunnen individuele gebruikers samen banden inkopen aan het tarief van grote vlooteigenaars en leasemaatschappijen. De individuele gebruiker schrijft zich zonder zich te verbinden in voor een groepsaankoop van banden. Na de onderhandelingsronde van de inkopers van mycarplatform.com kan de individuele gebruiker beslissen om in te gaan op het aanbod of niet. Banden kunnen bij de klant thuis geleverd worden, of op een ander adres, of op een montagepartner van de gekozen bandenleverancier.

myCarPlatform.com richt zich bij haar initiatieven op zowel ondernemingen als op particuliere auto-eigenaars. myCarPlatform.com behoudt zich het recht voor om in de toekomst zowel haar doelgroepen als haar productgroepen uit te breiden in de vorm van nieuwe initiatieven voor bestaande of nieuwe doelgroepen. Voor vragen kan u altijd terecht op info@myCarPlatform.com of via het contactformulier.

Deelnemer

Elke rechtspersoon, alsook natuurlijke persoon, ouder dan 18 jaar, die zijn persoonlijke gegevens heeft toevertrouwd aan myCarPlatform.com wordt opgenomen in de deelnemerslijst  en wordt beschouwd als deelnemer. Het privacy statement is van toepassing. Indien u intekent op aanbiedingen op myCarPlatform.com mandateert u onze aankopers om in uw naam op zoek te gaan naar betere aanbiedingen voor u.

Aanbieder / leverancier

De rechtspersonen die, na het verzoek tot aanbod van myCarPlatform.com, een aanbieding neerleggen voor een betrokken initiatief, dat door myCarPlatform.com aanvaard wordt. myCarPlatform.com treedt op als handelsagent in het tot stand komen van brandstofcontracten tussen haar aanbieders en deelnemers alsook voor de verkoop van banden. Voor wat betreft verzekeringen treedt myCarPlatform.com slechts op als klantenaanbrenger van verzekeringscontracten.

Intellectuele eigendom

De inhoud van de webpagina’s alsook de gebruikte methodes behoren tot de intellectuele eigendom van myCarPlatform.com.

Methode

Afhankelijk van het aangeboden product, kiezen de aankopers van myCarPlatform.com de beste methode uit om voor de deelnemers de grootst mogelijke voordelen te bekomen. Zo zal voor bepaalde producten soms slechts één, soms een aantal leveranciers geselecteerd worden op basis van prijs en kwaliteitscriteria waaruit de deelnemer een vrije keuze kan maken om zijn kosten te reduceren. Voor andere producten worden aanbestedingen uitgeschreven waarop deelnemers zich kunnen inschrijven gedurende een bepaalde periode. myCarPlatform.com zal dan de voor de groep meest optimale leverancier aan de relevante deelnemersgroep voorstellen. myCarPlatform.com stelt zich altijd op vanuit het standpunt van de klant om maximaal de klantenbelangen te verdedigen. Omdat er slechts met een beperkt aantal leveranciers per categorie gewerkt wordt, is dit ook voor de leverancier een voordeel daar er gegarandeerde volumes bereikt kunnen worden.

Aanbestedingsmandaat – Geen aankoopverplichting

Bij initiatieven op basis van een aanbesteding door myCarPlatform.com mandateert de deelnemer myCarPlatform.com en haar medewerkers om een aanbod te onderhandelen bij de verschillende leveranciers. De deelnemer verplicht zich evenwel niet tot het accepteren van een aanbod. Uiteraard is het in het voordeel van alle deelnemers dat wanneer u een engagement aangaat om vanaf een bepaalde prijsvermindering over te stappen naar de aangeboden leverancier, dat u dat dan ook daadwerkelijk doet. myCarPlatform.com begrijpt best dat wanneer de gedane aanbieding niet gunstiger is dan wat u vandaag betaalt, u niet zal veranderen.

Verplichtingen deelnemers

Elke deelnemer verplicht zich ertoe om de vragenlijsten en persoonlijke gegevens op een waarheidsgetrouwe manier in te vullen. myCarPlatform.com behoudt zich het recht voor om deelnemers die waarheidsongetrouwe informatie verschaffen uit te sluiten van alle lopende en toekomstige initiatieven. De deelnemer zal hiervan per email in kennis gesteld worden. Bij deelneming aan aanbestedingen is het van belang dat waarheidsgetrouwe informatie wordt ingegeven. Zo kan het zijn dat myCarPlatform.com steekproeven doet op de correctheid van gegevens (voorbeeld: uw huidig tarief verzekeringen). Als deelnemer verklaart u zich hiermee akkoord, en wordt u geacht de gevraagde gegevens aan te leveren wanneer ernaar gevraagd wordt.

Directe kortingen

Indien u gebruik maakt van de rekenmodules voor de verschillende producten, wordt er op basis van de door u ingegeven data een besparingspotentieel berekend. Dit potentieel is de combinatie van de directe kortingen en prijsverminderingen die u kan bekomen door in te gaan op onze aanbiedingen die u bekomt op uw aankopen. Deze inschattingen zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk berekend. Inschatting directe kortingen: Voor brandstoffen gebeurt de inschatting op basis van het verschil tussen de officiële prijs en de maximale korting die u bij onze aanbiedingen kan bekomen.

Voor verzekeringen gebeurt de inschatting op basis van het door myCarPlatform.com gestelde prijs onderhandelingsdoel. In haar onderhandelingsproces met de verzekeraars, past myCarPlatform.com een methode toe, waarbij een globale prijsverlaging wordt nagestreefd. Die doelstelling wordt opgenomen in de berekening van uw kortingspotentieel. Ook uw jaren zonder schade zijn van invloed voor de inschatting van de finale potentiële korting.

Deze inschattingen zijn nooit exact, dus louter indicatief. Ze houden geen enkele verplichting in uit hoofde van myCarPlatform.com.

Beperking van aansprakelijkheid

De webpagina’s bevatten gegevens die onttrokken zijn uit het publieke domein. myCarPlatform.com doet haar best om gegevens zo correct mogelijk voor te stellen. Indien u onjuistheden vaststelt op de voorgestelde gegevens, meldt dit dan op info@myCarPlatform.com met de vermelding van het betrokken initiatief en de medewerkers van myCarPlatform.com zullen alles in het werk stellen om die onjuistheden te verbeteren. myCarPlatform.com is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die zou voortkomen uit de op haar webpagina’s gepresenteerde gegevens. Zo draagt elke deelnemer nog altijd zelf de eindverantwoordelijkheid voor onderhoud, banden en allerhande andere acties om zijn of haar auto in een goede staat te houden en aan de wettelijke verplichtingen (vb. Verzekeringen, keuring) die samen gaan met autobezit te voldoen. myCarPlatform.com doet enkel suggesties om deelnemers attent te maken op mogelijk te ondernemen acties op basis van de door de deelnemers zelf opgeladen gegevens in de ter beschikking gestelde rekentools. myCarPlatform.com is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen en fouten op het netwerk. Een tijdelijke onderbreking van de webpagina’s kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of een andere financiële compensatie. myCarPlatform.com behoudt zich in haar initiatieven het recht voor om de voorgestelde aanbiedingen te beperken op basis van de door myCarPlatform.com zelf gehanteerde criteria.